Hakkımızda

Odense Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (OPSAK) aydınlanma, eğitim, eğlence ve spor faaliyetleri düzenleyerek üyelerine kültürel, sosyal ve sportif alanlarda aktif bir zemin sağlamayı amaçlamaktadır. Bunlar başta gelmek üzere aşağıdaki sıralanan ve benzeri faaliyetlerden oluşmaktadır:

– Hacı Bektaşı Veli, Pir Sultan Abdal ve Andolu Alevi kültür mirasının diğer temsilcilerini, değerlerini, dünya görüşünü ve inancını yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak

– Aydınlatıcı ve katılımcı faaliyetlerle genel olarak sosyal ve toplumsal olaylar konusunda ve daha somut olarak çoğulcu, multi-etnik gelişim konusunda faal bir ortam hazırlamak. Bunlar birinci neslin  emekliliği ve yaşlılığı, gençlerin ihtiyaçları ve yönlendirilmesi, sağlık, eğitim, iş hayatı ve üyeleri yakından ilgilendiren diğer konular olabilir.

– Konser, eglence, tiyatro, gezi, saz ve semah olmakla birlikte genel anlamda müzik dersleri ve benzeri faaliyetlerle sosyal ve kültürel alanlarda aktif bir zemin oluşturmak.

– Futbol, masa tenisi, yüzme ve benzeri sportif faaliyetler düzenleyerek daha ziyade 25 yaş altı gurubu gençler için aktif spor olanakları sağlamak. Ayni zamanda 40 yaş üzeri gurubun aktif spor yapması için imkanlar sunmak, motive etmek ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilenmesini sağlamak.

 

Vedtægter:

OPSAK (Odense Pir Sultan Abdal Kulturforening)

Foreningens navn, hjemsted og formål.

 1. Foreningens navn er OPSAK (Odense Pir Sultan Abdal Kulturforening)
 2. Foreningens hjemsted er Odense, Danmark
 3. Foreningens formål er at fremme et aktivt kulturelt, socialt og sportsligt miljø for sine medlemmer gennem arrangementer af oplysende, undervisende, underholdende og sportslig karakter herunder at
 • fremme forståelsen af den kulturelle arv og værdier viderebragt fra Haci Bektasi Veli, Pir Sultan Abdal og øvrige repræsentanter af den Anatolske Alevi kultur, levevis og livsanskuelse
 • fremme et aktivt socialt miljø gennem oplysning om, debat af og aktiv deltagelse i sociale og samfundsmæssige forhold af generel interesse og mangfoldighed og multietnicitet i særdeleshed, herunder udfordringerne relateret til den første generations alderdom og otium, de unges udfordringer, sundhed, uddannelse, erhvervsliv og lignende emner, der optager medlemmerne.
 • fremme et aktivt kulturelt miljø gennem tilrettelæggelse af musikarrangementer, koncerter, teater, musikundervisning, herunder undervisning i saz og semah, sociale sammenkomster, udflugter og lignende kulturelle og sociale arrangementer
 • fremme et aktivt sportsligt miljø for især unge op til 25 år gennem sportsaktiviteter som fodbold, bordtennis, svømning og lignende. Endvidere at motivere og skabe rammer for den ældre gruppe over 40 år med henblik på at dyrke motion samt og at undervise og oplyse om sundhed og velværd.

Medlemsskab

 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang om året og indvarsles skriftligt til samtlige medlemmer senest 30 dage forinden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes af bestyrelsen senest 4 uger efter modtagelse af skriftlig begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 1/3 af medlemmerne.

 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen henholdsvis blive valgt til bestyrelsen af generelforsamlingen.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem.

Den af generelforsamlingen valgte dirigent eller referent, såfremt det ikke er én og samme person, udarbejder og underskriver referat fra generelforsamlingen.

Ledelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter. Formand og kasserer vælges direkte af generelforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kasseren.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse

 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Foreningens revisor, der er valgt af generelforsamlingen for et år ad gangen, reviderer foreningens regnskab een gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor ved en lovligt indkaldt generelforsamling.

Samme forudsætning gør sig gældende i forhold til en beslutning om foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling